Gaeilge

‘Beatha Teanga í a labhairt’

Ráiteas Misin na Roinne

 • Go mbainfidh na daltaí taitneamh agus tairbhe as labhairt na Gaeilge.
 • Go dtugtar dóthain deiseanna dó na daltaí labhairt i nGaeilge.
 • Go mbeadh scileanna maithe teanga ag na daltaí trí mheán na Gaeilge – éisteacht, léitheoireacht, scríbhneoireacht agus labhairt.
 • Go mbeadh tuiscint mhaith ar na daltaí ar foghraíocht agus cruinneas na Gaeilge.
 • Go spreagtar na daltaí i leith grá an teanga.
 • Go spreagtar na daltaí i leith grá agus meas an chultúir Ghaelaigh.
 • Go dtugtar deiseanna dóibh a gcuid gcumais a chomhlíonadh.

Aidhmeanna

 • Deis a thabhairt do gach dalta Gaeilge a shealbhú sa dóigh is go mbeidh siad ábálta páirt a ghlacadh sna ranganna de réir a n-acmhainne.
 • Cumas Gaeilge gach dalta a fhorbairt sna sainscileanna ar fad (éisteacht, labhairt, léamh & scríobh).
 • Bá agus tuiscint do shaol na Gaeilge a chothú trí ghnéithe de chultúr na hÉireann a chur rompu.
 • Meon dearfach i leith na teanga a chothú.
 • Féinmheas agus féinmhuinín an dalta a fhorbairt agus a spreagadh trí úinéireacht sa phróiséas foghlama sa teanga seo a chothú.
 • Taitneamhachas agus féinspreagadh foghlama a sholáthair do na daltaí i gcomhthéacs na teanga.

Cláir agus Leibhéil

 • Cuireann an scoil Clár T2 na Sraithe Sóisearaí ar fáil ag gnáthleibhéal agus ardleibhéal. https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Gaeilge-T2-L2/Introduction-to-this-specification/
 • Sóláthraíonn Pobalscoil na hAbhann Móire clár comónta don idirbhliain.
 • Bíonn Clár na hArdteistiméireachta á mhúineadh. Bíonn ardléibheál, gnáthléibheál agus bonnleibhéal ar fáil do na scoláirí sa chlár seo. Cé go bhfuil an bonnleibhéal ar fáil do na scoláirí, déantar gach iarracht iad a dhíriú i dtreo ardleibhéal nó gnáthleibhéal chomh fada agus is féidir.
 • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach ar fáil i mbliana leis an gcúigiú bliain.

An Ghaeilge mar Theanga Bheo Chumarsáide

 • I bPobalscoil na hAbhann Móire leagtar béim ar an nGaeilge a chur i láthair na scoláirí mar theanga bheo chumarsáide.
 • Tugtar deiseanna do na daltaí an Ghaeilge a úsáid lasmuigh de na ranganna Gaeilge agus cloiseann na daltaí an Ghaeilge á úsáid mar theanga bheo chumarsáide i measc na múinteoirí Gaeilge agus i measc múinteoirí nach múinteoirí Gaeilge iad.
 • Déantar na fógraí trí mheán na Gaeilge le linn Seachtain na Gaeilge.
 • Idir an briseadh lár-théarma Mí Feabhra agus saoire na Cásca, tagann daltaí sínsearacha le chéile ag am lóin uair sa tseachtain i gcomhair an Pop-Up Gaeltacht. Bíonn sólaistí agus cluichí ar fáil agus deis acu a bheith ag caint agus ag comhrá le chéile.
 • Bíonn imeachtaí éagsúla ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge, mar shampla, maidin caife, tráth na gceisteanna, céilithe, drámaí, srl.
 • Bíonn turas go dtí an Ghaeltacht curtha ar fail do na daltaí sinsearacha chomh minic agus is féidir.